Tlakové potrubia

Potrubie
Tlaková a tesnostná skúška potrubí.

POPIS PRÁC PRI TLAKOVEJ SKÚŠKE
1. UVODNÉ PRÁCE
– preštudovanie technickej dokumentácie
– preštudovanie technologického postupu a výber meracích pomôcok
2. VÝKON TLAKOVEJ SKÚŠKY
– kontrola oprávnenia dodávaleľa diela, kontrola oprávnenia zváračov
– prehliadka miesta, vyhľadanie potrubia
– napojenie tlakovacieho zariadenia na revidované potrubie, zaslepenie úseku revidovaného potrubia, naplnenie potrubia skúšobným médiom /voda, plyn…/, odvzdušnenie potrubia, pozvoľné zvyšovanie tlaku v potrubí na prevádzkový pretlak. Po dosiahnutí prevádzkového pretlaku sa po minimálne 15 minútach vykoná vizuálna kontrola tesnosti povrchu, prírubových a zvarových spojov. Po dohode s prevádzkovateľom ponecháme zariadenie určitú dobu pod tlakom. Po uplynutí tejto doby skontrolujeme či nám tlak v potrubí poklesol. Ak poklesol, potrubie opäť natlakujeme na prevádzkový pretlak a vykonáme opätovnú kontrolu celého potrubia a všetkých spojov.
3. ZÁVER REVÍZIE
Vyhotovenie dokumentu o stave potrubí zistenom pri poslednej revízii /odbornej prehliadke, odbornej skúške/. Revízna správa sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top