Kotly

Vonkajšia prehliadka kotlov

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú kotle – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové kotle, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených kotlov z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou, pasportami a kontro1a ich dostupnosti.

Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie kotla. Kontrola vedomostí kuričov a obsluhy kotla, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania.

Overenie úplnosti dokumentácie revidovaného kotla, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/ kontrola dodržania termínov revízií, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv kotla, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja kotla.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY

I. Umiestnenie

Vyhľadanie kotla a jeho identifikácia podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam kotla z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržania predpísaného vodného priestoru okolo kotla a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi kotlami. Kontrola priechodov medzi kotlami a stenami, kontrola ochrany kotla proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany kotla pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami kotla. Kontrola sta1vu osvetlenia kotolne a kontrolných prístrojov. Kontrola prísunu paliva, skládky uhlia a škváry.

2. Vystrojenie

Vizuálna kontrola telesa kotla počas prevádzky. Kontrola tesnosti a tepelnej izolácie kotla, vnútornej výmurovky, roštu prípadne horáku, kontrola zanesenia kotla, tesnosti spaľovacích a dymových priestorov, kontrola spaľovania a ťahov. Kontrola a vyskúšanie zabezpečovacích zariadení kotla t.j. funkcia a nastavenie poistných ventilov, manometrov, vodoznakov, armatúr a ostatných ovládacích, regulačných a signalizačných zariadení kotla. Kontrola spôsobu prevádzky kotla, overenie dodržovania predpísaných hodnôt za prevádzky: tlaku, hladiny vody, výkonu. Kontrola vodného hospodárstva t j. overenie záložných napájačiek, kvality vody a jej úpravy vrátane napájajúceho potrubia.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie dokumentu o stave kotla zistenom pri revízii. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku revidovanej nádoby. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu

Dokument sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku revidovaného kotla. s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Vnútorná prehliadka kotlov

PREDMET REVÍZIE

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú kotle – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI VNÚTORNEJ PREHLIADKE

I. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít. vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie kotlov prevádzkovateľa o nové kotle, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených kotlov z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou, pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie kotla. Kontrola vedomostí kuričov a obsluhy kotla, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania.

Overenie úplnosti dokumentácie revidovaného kotla, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržania termínov revízií, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv kotla, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja kotla.

2. VÝKON VNÚTORNEJ PREHLIADKY

I. Umiestnenie

Vyhľadanie kotla a jeho identifikácia podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam kotla z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného voľného priestoru okolo kotla a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi kotlami, kontrola priechodov medzi kotlami a stenami, kontrola ochrany kotla proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany kotla pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami kotla. Kontrola stavu osvetlenia kotolne a kontrolných prístrojov. Kontrola prísunu paliva, skládky uhlia a škváry.

2. Vystrojenie

Vizuálna kontrola telesa kotla počas prevádzky. Kontrola tesnosti a tepelnej izolácie kotla, vnútornej výmurovky, roštu prípadne horáku, kontrola zanesenia kotla, tesnosti spaľovacích a dymových priestorov., kontrola spaľovania a ťahov. Kontrola a vyskúšanie zabezpečovacích zariadení kotla t j. funkcia a nastavenie poistných ventilov, manometrov, vodoznakov, armatúr a ostatných ovládacích, regulačných a signalizačných zariadení kotla. Kontrola spôsobu prevádzky kotla, overenie dodržovania predpísaných hodnôt za prevádzky: tlaku, hladiny vody a výkonu. Kontrola vodného hospodárstva t.j. overenie záložných napájačiek, kvality vody a jej úpravy vrátane napájajúceho potrubia.

3. Vnútorná prehliadka

Posúdenie stavu kotla, vonkajšieho povrchu kotla, stien tlakového celku t.j. zo strany vody a spalín, kontrola trubiek, komôr, armatúr, stavu výmurovky kotla, roštového pásu, predného a zadného hriadeľa pohonu rošta a hradítka nad roštom. Kontrola vstupných a výstupných hrdiel a výstroja so zreteľom na prípadné nečistoty, napadnutie koróziou, trhliny, deformácie so zvýšenou pozornosťou na miesta, ktoré už boli opravované a časti viac namáhané t.j. lemy, zvary a nitové spoje. Porovnanie zisteného stavu so stavom pri poslednej revízii. Kontrola príslušenstva kotla, čistiacich dvierok, poklopov, oplechovania kotla, stavu tepelných izolácií a náterov. Overenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti výstroja kotla, ovládacích armatúr a ďalších zariadení podľa prevádzkových predpisov výrobcu alebo miestnych prevádzkových predpisov. Pri kotloch na plynné a kvapalné palivá kontrola horáku, prívodu paliva, potrubia, armatúr, ventilátorov a olejového hospodárstva t.j. nádrží, filtrov, pred ohrievačov, stáčacej stanice. Kontrola dodržiavania opatrení proti vzniku havárií.

3. ZÁVER VNÚTORNEJ PREHLIADKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie dokumentu o vnútornej prehliadke kotla zistenom pri revízii. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku revidovaného kotla. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie revízneho záznamu

Revízna správa sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku revidovaného kotla, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Skúšky tesnosti kotlov

PREDMET REVÍZIE

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú kotle – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI SKÚŠKE TESNOSTI KOTLOV

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie kotlov prevádzkovateľa o nové kotle, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených kotlov z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou, pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie kotla. Kontrola vedomostí kuričov a obsluhy kotla, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie revidovaného kotla, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržania termínov revízií, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv kotla, kontrola atestov novoinštalovaných armatúr a výstroja kotla.

2. VÝKON TESNOSTNEJ SKÚŠKY

1. Umiestnenie

Vyhľadanie kotla a jeho identifikácia podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam kotla z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného vodného priestoru okolo kotla a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi kotlami, kontrola priechodov medzi kotlami a stenami, kontrola ochrany kotla proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany kotla pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami kotla. Kontrola stavu osvetlenia kotolne a kontrolných prístrojov. Kontrola prísunu paliva, skládky uhlia a škváry.

2. Vystrojenie

Vizuálna kontrola telesa kotla počas prevádzky. Kontrola tesnosti a tepelnej izolácie kotla, vnútornej výmurovky, roštu prípadne horáku, kontrola zanesenia kotla, tesnosti spaľovacích a dymových priestorov, kontrola spaľovania a ťahov. Kontrola a vyskúšanie zabezpečovacích zariadení kotla t.j. funkcia a nastavenie poistných ventilov, manometrov, vodoznakov, armatúr a ostatných ovládacích. regulačných a signalizačných zariadení kotla. Kontrola spôsobu prevádzky kotla, overenie dodržovania predpísaných hodnôt za prevádzky: tlaku, hladiny vody, výkonu. Kontrola vodného hospodárstva t.j. overenie záložných napájačiek, kvality vody a jej úpravy vrátane napájajúceho potrubia.

3. Skúška tesnosti

Kontrola uzatvorenia prípojných potrubí kotla a tlakového celku, montáž kontrolných meradiel, pripojenie zdroja na zvyšovanie pretlaku. Overenie odvzdušňovacieho uzáveru a doplnenie kotla vodou. Kontrola teploty napustenej vody /pri teplote vyššej ako 50°C nutnosť prestávky na schladenie vody/. Pozvoľné zvyšovanie pretlaku v kotly na hodnotu menovitého pretlaku. Prestávka trvá najmenej 15 minút, tlak počas nej by nemal klesnúť viac než o 15%. Zníženie tlaku na 60% menovitého pretlaku, kontrola tesnosti tlakového celku z vonkajšej strany a zo strany spalín. Zvýšenie tlaku na otvárací pretlak a overenie funkcie poistného ventilu, prípadne jeho nastavenia. Overenie funkcie prevádzkového manometra a porovnáme s kontrolným manometrom. Kontrola tesnosti armatúr kotla. Zníženie pretlaku na atmosférický tlak, demontáž zdroja skúšobného pretlaku a kontrolných meradiel.

3. ZÁVER TESNOSTNEJ SKÚŠKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave kotla zistenom pri revízii. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku revidovaného kotla. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízii a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o tesnostnej skúške

Revízna správa sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku revidovaného kotla. s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Tlakové skúšky kotlov

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú kotle – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI TLAKOVEJ SKÚŠKE

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie kotlov prevádzkovateľa o nové kotle, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených kotlov z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými. Opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou, pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie kotla. Kontrola vedomostí kuričov a obsluhy kotla. Kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie revidovaného kotla, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržania termínov revízií, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv kotla, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja kotla.

2. VÝKON TLAKOVEJ SKÚŠKY

1. Umiestnenie

Vyhľadanie kotla a jeho identifikácia podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam kotla z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného vodného priestoru okolo kotla a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi kotlami, kontrola priechodov medzi kotlami a stenami, kontrola ochrany kotla proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany kotla pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami kotla. Kontrola stavu osvetlenia kotolne a kontrolných prístrojov. Kontrola prísunu paliva, skládky uhlia a škváry.

2. Vystrojenie

Vizuálna kontrola telesa kotla počas prevádzky. Kontrola tesnosti a tepelnej izolácie kotla, vnútornej výmurovky, roštu prípadne horáku, kontrola zanesenia kotla, tesnosti spaľovacích a dymových priestorov, kontrola spaľovania a ťahov. Kontrola a vyskúšanie zabezpečovacích zariadení kotla t.j. funkcia a nastavenie poistných ventilov, manometrov, vodoznakov, armatúr a ostatných ovládacích, regulačných a signalizačných zariadení kotla. Kontrola spôsobu prevádzky kotla, overenie dodržovania predpísaných hodnôt za prevádzky: tlaku, hladiny vody, výkonu. Kontrola vodného hospodárstva t.j. overenie záložných napájačiek, kvality vody a jej úpravy vrátane napájajúceho potrubia.

3. Tlaková skúška

Pozostáva z vizuálnej kontroly a overenia stavu prípravy kotla k tlakovej skúške, najmä stavu bezpečnosti výstroja, prírubových spojov, uzáverov, zaslepenia potrubia a armatúr nepotrebných pri skúške. Nasleduje montáž kontrolných meradiel a pripojenie zdroja na zvyšovanie pretlaku. Naplnenie kotla vodou, kontrola teploty napúšťanej vody /pri teplote vyššej ako 50 °C je nutná prestávka pre schladenie vody/. Pozvoľné zvyšovanie pretlaku v kotly na hodnotu menovitého pretlaku. Kontrola tesnosti tlakového celku kotla, odskúšanie poistných ventilov prípadne nastavenie otváracieho pretlaku, odstránenie zistených netesností, zaistenie poistných ventilov. Zvýšenie pretlaku v kotly na hodnotu skúšobného pretlaku. Prestávka na skúšobnom pretlaku, kontrola tlakového celku kotla a kontrola poklesu tlaku, zníženie tlaku na 60% menovitého tlaku, odistenie poistných ventilov, kontrola tesnosti kotlového telesa z vonkajšej strany a zo strany spalín, kontrola vzniku deformácií alebo iných závad na tlakovom celku. Zníženie pretlaku na atmosférický tlak, demontáž zdroja skúšobného pretlaku a kontrolných meradiel.

3. ZÁVER TLAKOVEJ SKÚŠKY

l. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave kotla zistenom pri tlakovej skúške. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovaného kotla. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie záznamu o vykonaní tlakovej skúšky

Dokument – záznam o vykonaní tlakovej skúšky sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku kontrolovaného kotla, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top