Energetické poradenstvo

Sme oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá okrem iných činností aj poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s odberateľom.
Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby a poskytnúť týmto spôsobom krátku ucelenú informáciu o našich možnostiach ako firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach energetiky a vykonávania energetických auditov.

Čo je to energetický audit

Energetický audit je spôsob ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu. Energetický audit dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť. Energetický audit sa týka všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu.

Základným predpokladom pre objektívne výsledky energetického auditu je nezávislosť audítora.

Energetický audit by mal obsahovať analýzu súčasného stavu využívania energie v budove, energetickú bilanciu, návrh energeticky úsporných opatrení a posúdenie možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie. Audit by mal zmonitorovať a posúdiť jednotlivé oblasti spotreby energie budovy členené na tepelno-technické vlastnosti budovy, vykurovanie a prípravu teplej vody, vzduchotechniku (nútené vetranie/klimatizácia), osvetlenie a ostatné spotrebiče. časti navrhované opatrenia by sa majiteľ budovy mal dozvedieť, v akom rozsahu, približne za akú cenu a s akou návratnosťou jeho investície môže realizovať navrhnuté opatrenia.

Na Slovensku nie je inštitúcia, ktorá by v zmysle súčasne platnej legislatívy definovala energetický audit a energetického audítora. Osvedčenie energetického audítora však vydáva na základe absolvovania kurzu a skúšok Slovenská inovačná a energetická agentúra. Každý kto spĺňa podmienky vzdelania a praxe v energetike môže tento kurz absolvovať. Ak si bytový dom chce vybrať vhodného audítora, môže byť certifikát audítora jedným z kritérií výberu.

Zmenu so sebou prináša Zákon o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 a jeho vykonávacia vyhláška č. 625/2006. Zákon ustanovuje povinnosť energetickej certifikácie (posúdenie energetickej hospodárnosti budovy teda vypracovanie energetického auditu) budovám, ktoré prešli významnou obnovou, ktoré sú predmetom predaja alebo prenájmu a novopostaveným budovám. Certifikácia sa bude týkať aj bytových domov novopostavených, ktorých kolaudácia sa uskutoční po 1. januári 2008, bytových domov uvedených do užívania po januári 1947, budov, ktoré nie sú pamiatkovo chránené, prenajímajú časť svojich priestorov alebo urobia významnú obnovu po 1. januári budúceho roka. Energetický certifikát bude vydávať odborne spôsobilá osoba, ktorá získa spôsobilosť za presne určených podmienok, ktoré udáva zákon.

Odborné prehliadky

– Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
– Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
– Vypracovanie energetických auditov
– Vypracovanie pravidelných kontrol vykurovacích systémov podľa Zákona č.314/2012 Z. z.
– Kontroly únikov vykurovacích plynov
– Energetické poradenstvo (výroba a distribúcia tepla, výroba a distribúcia elektriny)
– Účelové energetické audity

Rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení !

Volajte: 0905 435978

Scroll to Top