Regulačné stanice plynu

Znižovanie tlaku plynu – Regulačné stanice, RTP.

Regulačné stanice plynu

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Súbor strojného zariadenia a vybavenia pre automatickú reguláciu vstupného pretlaku vykurovacieho plynu na nižší výstupný pretlak v súlade s dopredu nastavenými hodnotami, vrátane stavebnej časti.

Na Slovensku sú regulačné stanice plynu obvykle so zabudovanými zabezpečovacími, regulačnými a poistnými armatúrami.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi regulačnej stanice plynu, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízií prevádzkovateľa. Kontrola zaradenia prevádzkovaných zariadení do tried A-B-C v súlade s Vyhl. 718/2002 Z.z.. Oboznámenie sa s režimom prevádzky, bezpečnostnými opatreniami a s existujúcou dokumentáciou regulačnej stanice plynu a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie regulačnej stanice plynu. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovanej regulačnej stanice plynu, preštudovanie zápisov o prevádzke, kontrola dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola úplnosti projektovej dokumentácie regulačnej stanice. Kontrola umiestnenia regulačnej stanice /budovy, kiosku, prístrešku/ podľa projektovej dokumentácie. Kontrola oplotenia stanice a voľného priestoru okolo stanice.

Kontrola budovy /stavebnej časti/ regulačnej stanice.

Kontrola vetrania: kontrolné meranie pôdorysnej plochy regulačnej stanice a vetracích otvorov, porovnanie zistených údajov s požiadavkami. Kontrola umiestnenia vetracích otvorov a ich prevedenia. Kontrola intenzívnosti vetrania manometrom.

Kontrola izolačnej spojky: kontrola vývodu od izolačnej spojky regulačnej stanice, stav stĺpika, zástrčky, ich umiestnenie a zaistenie proti poškodeniu.

Kontrola vodivého prepojenia strojného uzemnenia: kontrola vodivého prepojenia spojov strojného zariadenia/vejárovej podložky/, kontrola uzemnenia strojného zariadenia a všetkých kovových častí budovy regulačnej stanice.

Kontrola pred ohrevu plynu.

Kontrola vykurovania /technického stavu vykurovania/ priestoru regulačnej stanice

Kontrola vykurovacieho agregátu alebo plynového radiátoru: kontrola tesnosti vykurovacieho te-lesa a vykurovacieho rozvodu k priestoru regulačnej stanice.

Kontrola šupátka /vrchného/: Povolenie upchávky šúpatka otáčaním ovládacím kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opakované otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy a pritiahnutie upchávky. Kontrola tesnosti penotvorným roztokom. Kontrolu vykonať za účasti a spolupráce prevádzkovateľa.

Kontrola guľového uzáveru: Pootočenie guľového uzáveru ovládacou pákou uzáveru do jednej tretiny otvorenia /uzavretia/. Vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy, kontrola ohraničenia polôh uzáveru, zarážky. Kontrolu vykonať účasti a spolupráce pracovníkov prevádzkovateľa.

Kontrola šúpatka a guľového uzáveru /zemných/: Uvoľnenie veka ochranného poklopu, nasadenie ovládacieho kľúča, otáčanie ovládacím kľúčom do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, otáčanie ovládacím kľúčom do pôvodnej polohy uzáveru. Vytiahnutie kľúča, kontrola tesnosti detekčným prístrojom, kontrola zemnej úpravy, uzavretie veka ochranného poklopu. Kontrola prístupnosti uzáveru, jeho označenia predpísanými tabuľkami, orientačnými stĺpikmi, kontrola ochrany uzáveru proti poškodeniu /oplotenie/. Kontrolu vykonať za prítomnosti a spolupráce prevádzkovateľa.

Kontrola filtra v regulačnej stanici: Kontrola priechodnosti filtra porovnaním vstupného a výstupného tlaku podľa manometru pred a za filtrom, kontrola tesnosti spojov penotvorným roztokom alebo detekčným prístrojom. Pred kontrolou vykonať vynulovanie manometrov.

Kontrola filtra v regulačnej stanici v rozobratom stave: Kontrola stavu filtračnej vložky po rozobratí filtra. Po zmontovaní filtra kontrola tesnosti spojov penotvorným roztokom alebo detekčným prístrojom.

Kontrola bezpečnostného rýchlo uzáveru bez funkčnej skúšky: porovnanie nastavených hodnôt s hodnotami doporučenými. Vizuálna kontrola technického stavu rýchlo uzáveru. Prevedenie a tesnosť impulzného potrubia.

Funkčná skúška bezpečnostného uzáveru: Kontrola správnej funkcie bezpečnostného uzáveru podľa nastavených hodnôt /pretlak, podtlak/ – odskúšať trikrát. Kontrolu funkcie vykonávajú pracovníci oprávnení vykonávať opravu regulačnej stanice za prítomnosti revízneho technika. Vizuálna kontrola technického stavu rýchlo uzáveru. Prevedenie a tesnosť impulzného potrubia.

Kontrola nastavených hodnôt regulátora bez funkčnej skúšky: Porovnanie výstupného prevádzkového tlaku /podľa kontrolného manometra na výstupe z regulátora/ s nastavenou hodnotou podľa zápisu o údržbe, kontrola správnej hodnoty kontrolného poistného ventilu /v súvislosti s prevádzkovým pretlakom/ podľa doporučenej hodnoty. Kontrola technického stavu regulátoru, kontrola prevedenia impulzného potrubia a jeho tesnosti penotvorným roztokom. Kontrolu tesnosti poistného ventilu vykonať na odfukovom potrubí.

Funkčná skúška regulátoru: Kontrola správnej funkcie regulátora pri nulovom odbere po dobu 5-tich minút prevádzkového tlaku. Správna funkcia kontrolného poistného ventilu podľa predpísaných /nastavených/ hodnôt. Kontrolu vykonávať trikrát. Funkčnú skúšku vykonávajú pracovníci poverení opravou regulačnej stanice za prítomnosti revízneho technika. Kontrola technického stavu regulátora, prevedenia a tesnosti impulzného potrubia. Kontrola tesnosti poistného ventilu na odfukovom potrubí.

Kontrola nastavených hodnôt hlavného poistného ventilu alebo kvapalinovej poistky: Porovnanie nastavenej hodnoty v zápise o oprave regulačnej stanice s hodnotou doporučenou. Kontrola technického stavu poistného ventila a jeho tesnosti na odfukovom potrubí. Pri kvapalinovej poistke vykonať kontrolu vodoznaku a predpísanej hladiny vody.

Kontrola funkcie hlavného poistného ventilu alebo kvapalinovej poistky: Vykonanie funkčnej skúšky hlavného poistného ventila, jeho funkcie podľa nastavenej hodnoty /vykonať trikrát/, pri kvapalinovom uzávere jedenkrát. Skúšku vykonávajú pracovníci poverení opravou regulačnej stanice za prítomnosti revízneho technika. Technický stav poisťovacieho ventilu kontrolovať na odfukovom potrubí.

Kontrola odfukového zariadenia: jeho zhotovenia, prichytenia, vyvedenia mimo regulačnú stanicu v súlade s požiadavkami noriem.

Kontrola obtokového potrubia: Kontrola uzáverov odfukového potrubia jednotlivých regulačných stupňov a plynomerov. Kontrola zaplombovania uzáveru plynomeru na obtokovom potrubí.

Kontrola plynomeru: Vizuálna kontrola funkcie plynomeru, porovnanie priechodného množstva plynu s maximálne povoleným prietokom plynu plynomeru /meranie prietokového množstva po dobu 15 minút/. Kontrola technického stavu meradla a tesnosti penotvorným roztokom alebo iným spôsobom.

Kontrola funkcie zapisovacieho zariadenia: Kontrola chodu hodinového strojčeka, posuvu papiera, funkčnosti písacieho pera. Porovnanie zapisovaných hodnôt tlakov /podľa krabicového manometra príslušných tlakov/ alebo teploty. Kontrola impulzných potrubí, ich uzáverov a tesnosti penotvorným roztokom alebo inak.

Kontrola správneho pripojenia manometra, jeho uzáveru, kontrola tesnosti spojov a uzáveru penotvorným roztokom. Kontrola funkcie uzáveru.

Kontrola teplomerov: kontrola počtu teplomerov, ich funkčnosti a porovnanie s hodnotou zapisovacieho teplomeru.

Kontrola správnej funkcie manometra /teplomera/ kontrolným meradlom: Uzatvorenie kohútika manometra, demontáž manometra /teplomera/, montáž kontrolného manometra /teplomera/, otvorenie uzáveru, skúška tesnosti, vlastné meranie, vyhodnotenie merania, uzatvorenie kohútika manometra, demontáž skúšobného manometra /teplomera/, montáž pôvodného manometra /teplomera/, otvorenie kohútika, skúška tesnosti spojov penotvorným roztokom.

Kontrola tesnosti prírubového spoja penotvorným roztokom: potieranie penotvorným roztokom po celom obvode prírubového spoja. Doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30-60 sekúnd. Vizuálna kontrola úniku plynu, označenie úniku.

Kontrola tesnosti prírubového spoja detekčným prístrojom: príprava detekčného prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom: potieranie spoja penotvorným roztokom. Doba potrebná na ustálenie v kontrolovanom spoji je 30-60 sekúnd. Vizuálna kontrola úniku plynu.

Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom: príprava detekčného prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie tesnosti a odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Vizuálna kontrola celého strojného zariadenia z hľadiska korózneho napadnutia. Kontrola existujúcej ochrany proti korózii. Kontrola údržby klzných častí.

Kontrola predpísaných bezpečnostných opatrení.

Kontrola filtra inštalovaného samostatne pred regulačnou stanicou: Kontrola umiestnenia filtru, kontrola jeho zakotvenia, kontrola jeho priechodnosti podľa vstupného a výstupného manometra. Kontrola stavu montážnej plošiny. Kontrola uzemnenia celého zariadenia. Kontrola ochrany proti korózii, Kontrola prístupnosti k filtru, kontrola pripojenia manometrov, kontrola celkového technického stavu.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIASKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy – Vyhotovenie dokumentu o vykonanej kontrole, odbornej prehliadke, skúške – revízii

Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu

Správa o prevádzkovej odbornej kontrole – revízii regulačnej stanice sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Regulačné súpravy

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Regulačné súpravy s pretlakom plynu na vstupnej strane od 0,005 MPa do 3 MPa. Regulačná sústava pozostáva z niekoľkých regulátorov vedľa seba, napojených do spoločného vývodu, alebo z jedného regulátora s príslušnými armatúrami. Zariadenie slúži k znižovaniu vstupného tlaku privádzaného plynu a samočinne ho reguluje na konštantnú požadovanú hodnotu.

Na Slovensku sú regulačné stanice plynu obvykle so zabudovanými zabezpečovacími, regulačnými a poistnými armatúrami firiem

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi regulačnej súpravy, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové regulačné súpravy, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených regulačných súprav z plánu revízií prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky regulačnej súpravy, s existujúcou dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovanej regulačnej súpravy, preštudovanie zápisov o prevádzke, kontrola dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola umiestnenia regulačnej sústavy, zhotovenia podľa projektovej dokumentácie, kontrola miestnosti, vetrania a prístupnosti. Kontrola viditeľnosti výstražných tabuliek, vybavenia miestnosti predpísanými bezpečnostnými a požiarnymi predpismi.

Kontrola technického stavu vykurovania miestnosti s umiestnenou regulačnou súpravou alebo technického stavu pred ohrevu.

Kontrola šúpatka /vrchné/: povolenie upchávky šúpatka, otáčanie ovládacím kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opakované otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, pritiahnutie upchávky, kontrola tesnosti penotvorným roztokom alebo detekčným prístrojom.

Kontrola guľového uzáveru: pootočenie uzáveru ovládacou pákou do jednej tretiny otvorenia /uzatvorenia/, vrátane uzáveru do pôvodnej polohy, kontrola ohraničenia polôh uzáveru, zarážky. Kontrola tesnosti uzáveru penotvorným roztokom alebo detekčným prístrojom.

Kontrola šúpatka a guľového uzáveru /zemných/: uvoľnenie veka ochranného poklopu, otvorenie veka, nasadenie ovládacieho kľúča, otáčanie ovládacím kľúčom do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, otáčanie ovládacím kľúčom do pôvodnej polohy uzáveru. Zloženie kľúča, kontrola tesnosti detekčného prístroja, kontrola zemnej súpravy, uzatvorenie veka ochranného poklopu. Kontrola prístupnosti uzáveru, jeho označenia a ochrany proti poškodeniu.

Kontrola priechodnosti filtra porovnaním tlaku na vstupnom a výstupnom manometri, kontrola tesnosti spojov penotvorným roztokom alebo detekčným prístrojom. Pred kontrolou urobiť vynulovanie manometru. Pri revízii robenej pri oprave zariadenia vykonať kontrolu filtračnej vložky. Porovnanie nastavených hodnôt bezpečnostného uzáveru s doporučenými hodnotami. Kontrola technického stavu rýchlo uzáveru. Kontrola prevedenia a tesnosti impulzného potrubia.

Kontrola správnej funkcie bezpečnostného uzáveru podľa nastavených hodnôt /pretlak, podtlak/, odskúšať 3 krát. Kontrolu vykonávajú pracovníci poverení na opravu zariadenia za prítomnosti revízneho technika. Kontrola technického stavu uzáveru. Kontrola prevedenia a tesnosti impulzného potrubia.

Kontrola funkcie regulátora: Uzatvorenie vstupného uzáveru, kontrola polohy membrány uzáveru, opätovné otvorenie vstupného uzáveru, /vpustenie plynu/, kontrola správneho nabehnutia regulátora. Porovnanie výstupného tlaku /podľa kontrolného manometru/ pri výstupe z regulátoru s hodnotou nastavenou podľa zápisu o údržbe a s tlakom uvedeným výrobcom zariadenia. Kontrola technického stavu regulátoru. Kontrola prevedenia impulzného potrubia a jeho tesnosti.

Demontáž odfukového potrubia, kontrola tesnosti poistného ventilu, prichytenia zariadenia, kontrola korózneho napadnutia, opätovaná montáž odfukového potrubia.

Vizuálna kontrola odfukového zariadenia a jeho technického stavu, prichytenia, uzemnenia, kontrola korózneho napadnutia.

Vizuálna kontrola funkcie plynomeru, porovnanie priechodného množstva s maximálne povoleným prietokom plynomera /meranie prietokového množstva po dobu 15-tich min./, kontrola technického stavu meradla, jeho tesnosti.

Kontrola funkcie zapisovacieho zariadenia: Kontrola chodu hodinového strojčeka, posuvu papiera, funkčnosti písacieho pera, porovnanie zapisovanej hodnoty podľa krabicového manometra príslušných tlakov alebo teploty. Kontrola impulzných potrubí, ich uzáverov, kontrola tesnosti.

Kontrola správneho pripojenia manometra, jeho uzáveru, kontrola tesnosti spojov a uzáverov, kontrola funkcie uzáverov.

Kontrola správneho pripojenia teplomeru, jeho funkčnosti, porovnanie s hodnotou zapisovacieho teplomeru.

Kontrola správnej funkcie manometra /teplomera/: uzatvorenie kohútika manometra, demontáž manometra /teplomera/, montáž kontrolného manometra /teplomera/, otvorenie uzáveru, skúška tesnosti, vlastné meranie a jeho vyhodnotenie, uzatvorenie kohútika manometra, demontáž skúšobného manometra /teplomera/, montáž pôvodného manometra /teplomera/, otvorenie kohútika manometra, skúška tesnosti spojov.

Kontrola tesnosti prírubového spoja penotvorným roztokom: potieranie prírubového spoja penotvorným roztokom po celom obvode – doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30 – 60 sekúnd, vizuálna kontrola úniku plynu, označenie miesta úniku plynu.

Kontrola tesnosti prírubového spoja detekčným prístrojom: príprava detekčného prístroja na meranie zistenia tesnosti prírubového spoja, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy. Označenie miesta úniku plynu.

Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom: potieranie spoja penotvorným roztokom – doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je asi 30 – 60 sekúnd, vizuálna kontrola úniku, označenie miesta úniku plynu.

Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom: príprava detekčného na meranie tesnosti spoja, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy. Označenie miesta úniku plynu.

Vizuálna kontrola celého zariadenia regulačnej súpravy z hľadiska korózneho napadnutia, kontrola vykonanej ochrany proti korózii, kontrola pohyblivých častí a ich údržba predpísanými prostriedkami.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIASKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy – Vyhotovenie dokumentu o vykonanej kontrole, odbornej prehliadke, skúške – revízii

Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu

Správa o prevádzkovej odbornej kontrole – revízii sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top